Obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.he-len.cz

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej našeho zboží v internetovém obchodě (E-shopu). 
Na webových stránkách www.he-len.cz dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude Váš souhlas opravdu souhlasem. 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ? 

VOP se použijí také pro prodej fyzických výrobků (v dalším textu označované jako „Zboží“) přes internetový obchod na webu. 

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou v internetovém obchodě či vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. 

Obsah VOP: 

I. Základní údaje o mně     

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše 

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy u Zboží v E-shopu? 

IV. Jak je to s cenou Zboží, jak se platí? 

V. Jakým způsobem Vám bude dodáno Zboží z internetového obchodu? 

VI. Jaká jsou práva z vadného plnění Zboží? 

VII. Odstoupení od Smlouvy 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

IX. Závěrem 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ 

Helena Fraňková  

IČ: 02295334 

Sídlo: Na Vyhlídce 321, Senomaty u Rakovníka, 27031 

E-mail: …......... 

Tel.: +420 723 868 506 

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku 

Nejsem plátce DPH 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“. 

 
II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE 

 
II. 1. KDO JE KUPUJÍCÍ? 

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některé nabízené zboží. Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb. 

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí zboží bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost). 

II. 2. KDO JE SPOTŘEBITELEM? 

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

II. 3. CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA? 

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

II. 4. CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM? 

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 

II. 5. JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ? 

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

II. 6. ZBOŽÍ je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

II. 7. CENA je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží či On-line produkt. 

II. 8. CENA ZA DOPRAVU je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení. 

II. 9. CELKOVÁ CENA je součet Ceny a Ceny za dopravu a týká se jen Zboží v E-shopu. U On-line produktů je celková cena rovna ceně za on-line produkt. 

II. 10. ZÁLOHA je podíl celkové ceny dle dohody při výrobě Zboží na míru. 

II. 11. FAKTURA je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu. 

II. 13. OBJEDNÁVKA je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží se mnou. 

II. 14. UŽIVATELSKÝ ÚČET je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv. 
 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY U ZBOŽÍ NA E-SHOPU? 
 
III. 1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

III. 2. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje: 

     III. 2. a). Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“); 

     III. 2. b). Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení; 

     III. 2. c). Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; 

     III. 3. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo mně. 

III. 4. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy mi bude doručena, potvrdím zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z mé strany dochází k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

III. 5. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudu moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z mé strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytnu a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžu Objednávku potvrdit, budu Vás kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. 

III. 6. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsem povinna Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy mou nabídku potvrdíte. V případě, že mou nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsem oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. 

III. 7. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. 

III. 8. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje. 

III. 9. UŽIVATELSKÝ ÚČET: 

   III. 9. a). Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 

   III. 9. b). Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

   III. 9. c). Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

   III. 9. d). Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám. 

   III. 9. e). Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy. 

   III. 9. f). Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. 

  

 

IV. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ, JAK SE PLATÍ? 

IV. 1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

Žádná položka